تولیدات، صادرات و واردات

شکار یک فرصت بزرگ دیگر ایران توسط ترکیه

به گزارش اقتصادنیوز ؛ ایران یکی از کشورهای ترانزیتی در منطقه محسوب می شود و قرار گیری آن در کریدورهای کمربندی موجب شده تا بسیاری از کشورها به منظور کاهش هزینه ها حمل و نقل خود تردد از این منطقه را در دستور کار قرار دهند، مزیتی که ترکیه سعی دارد تا با رایزنی چین جانشین ایران شود.   

پاسخ جنجالی خاندوزی به قالیباف: آقایانی که اهل خستگی و رودربایستی بودند، رفته‌اند/ به جای ایجاد تفرقه، کمک کنیم!

ترکیه تلاش‌های بسیاری برای نقش‌آفرینی کانونی در کریدورهای «ابتکار کمربند و راه» چین صورت داده است. بطوریکه در سومین مجمع ارتباطات زیرساختی چین و ترکیه در استانبول، مقامات و محققان چین و ترکیه درخصوص همکاری نزدیک‌تر در پروژه «ابتکار کمربند و راه» و ادغام بهتر کریدور میانی یا ترنس کاسپین در پروژه جاده ابریشم به توافق رسیدند.

در اکوایران ببینید : حراج اموال برای فرار از زیان

نوشته های مشابه

ترکیه پس از تعاملی نزدیک با کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، در تدارک مذاکره با دولت و شرکت‌های چینی برای بهره‌گیری بیشتر از کریدور فراخزر جهت انتقال کالا میان شرق و غرب است. این کریدور با کریدور چین- آسیای مرکزی-غرب آسیا که از ایران عبور می‌کند، در رقابت قرار می‌گیرد. عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب، این فرصت را به ترکیه داده است تا به کانون ترانزیتی در «ابتکار کمربند و راه» تبدیل شود.

از سوی دیگر اخیــرا ســومین مجمــع ارتباطــات زیرســاختی چیــن و ترکیــه در اســتانبول برگــزار شــد. در ایــن مجمــع، مقامــات و محققـان چیـن و ترکیـه در مـورد چنـد موضـوع همـکاری اقتصـادی و تجـاری بیـن دو کشـور بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختنـد. در گزارش پایش تحولات تجارت جهانی اتاق ایران به این نکته مورد توجه قرار گرفت که نیـاز ترکیـه بـه افزایـش حجـم تجـارت بـا شـرق، همـکاری نزدیکتـر در زمینـه “ابتـکار کمربنـد و راه” و ادغـام بهتـر کریـدور میانـی یـا ترنـس کاسـپین در پـروژه ابریشـم چیـن است.

اخیـرا رئیس‌جمهـور چیـن و اردوغـان، رئیس‌جمهـور ترکیـه، در جریـان اجـلاس سـران سـازمان همـکاری شـانگهای (SCO ) در ازبکســتان، بــا یکدیگــر ملاقــات کردنــد و در آن، بــر افزایــش تجــارت و ســرمایه گذاری دوجانبــه تاکیـد کردند.

ترکیـه تلاش‌هـای بسـیاری بـرای نقش‌آفرینـی کانونـی در کریدورهـای ابتـکار کمربنـد و راه چیـن صـورت داده اسـت. ایـن کشـور در تعاملـی نزدیـک بـا کشـورهای قفقـاز و آسـیای مرکـزی و در پـی اقنـاع آنـان و دولــت و شــرکت‌های چینــی بــرای بهره‌گیــری بیشــتر از کریــدور فراخــزر جهــت انتقــال کالا میــان شــرق و غــرب اســت. ایــن کریــدور بــا کریــدور چین-آســیای-مرکزی-غرب آســیا کــه از ایــران عبــور می‌کنــد، در رقابــت قــرار می‌گیـرد.

برخـلاف کریـدور فراخـزر، کریـدور چین-اسـیا مرکزی-غـرب آسـیا در سـند جـاده ابریشـم نیـز مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت. احتمـالا نافرجامـی برجـام و ابهـام گسـترش یابنده در مـورد اقتصـاد سیاسـی ایـران، بـه ترکیـه فرصـت می‌دهـد تـا بـه کانـون ترانزیتـی در ابتـکار “کمربنـد و راه” تبدیـل شـود.

 

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا