تولیدات، صادرات و واردات

بنا به گزارش اکوایران، عـراق و ترکیـه نیـز بـه لحـاظ متوسـط رشـد اقتصـادی طـی پنـج سـال آتـی دو بـازار مهـم بعـدی هسـتند کـه در رتبه هـای سـوم و چهـارم قـرار می گیرنـد بـا ایـن ملاحظـه کـه نوسـان رشـد قابـل توجـه ای بـرای ایـن دو کشـور پیش بینـی می شـود. اما در جایگاه پنجم امـارات متحـد عربـی قرار دارد؛ براساس ارزیابی های صورت گرفته  این کشور تـا سـال ۱۴۰۵ از یـک نـرخ رشـد بـا ثبـات بـا متوسـط 9/2 درصـد برخـوردار خواهـد بـود.

به گزاش اقتصادنیوز، ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که پررونق تریـن بـازار صادراتـی ایـران تـا سـال ۱۴۰۵ کشـور هنـد خواهـد بـود، متوسـط نــرخ رشــد هنــد طــی پنــج ســال آتــی به حــدود ۷ درصــد خواهــد رسید کــه در میــان بازارهــای اصلــی صادراتــی بیشـترین رشـد را خواهـد داشـت.

هند و چین در صدر ایستادند

براساس گزارش چشم انداز صادرات صنعتی در 1401 که از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهیه شده است آمده در افق 1405 و پس از هند، چین در جایگاه دوم صادراتی قرار خواهد گرفت.

پیش بینی هـا نشـان می دهـد که رشـد اقتصـادی چیـن در سـالهای آتـی رونـد نزولـی خواهـد داشـت، انتظـار مـی رود نـر خ رشـد ۸ درصـد فعلـی ایـن کشـور تـا سـال ۱۴۰۵ بـه ۵ درصـد کاهـش یابـد، امـا به طـور متوسـط اقتصـاد چیـن ظـرف پنـج سـال آتـی سـالانه 9/5 درصـد رشـد خواهـد داشـت.

پیش بینی رشد اقتصادی امارات، ترکیه و عراق

نوشته های مشابه
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا